onsdag 10. juni 2009

Dinside.no tester fotoboksvarsler

"Det er ikke første gang vi tester fotoboksvarslere her i Dinside Motor. De finnes i flere varianter til ulike priser også her i Norge. Som vanlig påpeker vi at vi ikke ser på denne typen produkt som et redskap for råkjøring med mindre risiko for bot. Tvert i mot er fotoboksvarslere vel så nyttig også for de som er ute etter å kjøre pent, men som setter pris på et varsel før fotoboksen kommer i stedet for å holde fartsmåleren under overdrevent strengt oppsyn. På mange strekninger står fotoboksene tett og lite synlig og her kan selv i utgangspunktet lovlydige bilister være uheldige. Fotoboksvarslere er selvsagt helt lovlig.
"

Les hele testen

ATK gjennomsnittsmåling

ATK står for automatisk trafikkontroll.
Streknings-ATK er måling av snitthastigheten mellom to fotobokser.
Du blir eventuelt bøtelagt for gjennomsnittsfarten, ikke toppfarten.Noe av formålet med ATK er ifølge politiet å kunne måle på strekninger hvor det er vanskelig å kontrollere farten manuelt, f.eks broer og tunneler.

Vegdirektoratet planlegger 40-50 nye streknings-ATK. De vil komme i tillegg til de 360 fotoboksene som i dag finnes langs veiene. Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, forteller til bladet Motor at det vil gå omkring 10 år før alle anleggene er på plass.

Vegdirektoratet planlegger at strekningene i 90-100km/t soner skal være mellom 5 - 10 km lange. Strekninger med fartsgrense 70-80 skal være 4-5 km lange. I tunneler skal streknings-ATK starte 100 meter inn i tunnelen.Prikker i førerkortet:
Ordningen med prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004.

Målet med ordningen er å hindre trafikkadferd som fører til ulykker, bidra til økt sikkerhet og sørge for at det blir færre drepte og skadede i trafikken i Norge.

Dersom du får åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet for seks måneder.

Hvis man begår en trafikkforseelse som medfører prikk nr. åtte, vil politiet beslaglegge førerkort på stedet.

Prikkbelastningen blir registrert i et sentralt register hos Statens vegvesen.

Kilde: Forskrift om #prikkbelastning/Politiet


Forenklet forelegg:
Er et tilbud fra politiet om at mindre trafikkovertredelser kan avgjøres på stedet.

Vedtagelse innebærer i motsetning til vanlige forelegg, ikke registrering i bøteregisteret.

En straffesak kan avgjøres med et forelegg. Det vil si at politiet gir deg et tilbud om en bot, og saken er rettskraftig avgjort dersom du vedtar forelegget.

Om du ikke vedtar forelegget, vil saken bli sendt til retten for avgjørelse der.

Det er fastsatt i forskrifter hvilke overtredelser som kan avgjøres med forenklet forelegg, og hvor store bøtene skal være.

Kilde: Politiet

Bøtesatser ved trafikkovertredelser

Dette er bøtesatsene som venter ved fartsovertredelser:

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2900,-
16-20 km/t: 4200,-
21-25 km/t: 6500,-

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2600,-
16-20 km/t: 3600,-
21-25 km/t: 4900,-
25-30 km/t: 6500,-
31-35 km/t: 7800,-Andre overtredelser:

Kjøring på rødt lys: 5200,-

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”: 4200,-

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.: 3200,-

Ulovlig forbikjøring: 5200,-

Brudd på vikepliktsregler: 5200,-

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys: 2000,-

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”): 4200,-

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 2000,-

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 4000,-

Kjøring på motorveg med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorveg: 1300,-

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): 1300,-Fellesbot:

Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 10 000 kroner. Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.Subsidiær fengselsstraff:

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

Ved bot til og med 3000 kroner: 3 dagers fengsel
Ved bot til og med 4000 kroner: 5 dagers fengsel
Ved bot til og med 5000 kroner: 7 dagers fengsel
Ved bot til og med 6000 kroner: 11 dagers fengsel
Ved bot over 6000 kroner: 15 dagers fengsel


Nå kommer de nye fotoboksene skriver VG
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=563650

Fakta fotobokser

 • I 2007 resulterte fotoboksene i totalt 153 669 forelegg, som ga inntekt på 363 millioner kroner.
 • I 2003 var de samme tallene 17 207 forelegg og som ga 27 millioner kroner til statskassen.
 • I snitt knipses en bilist av en fotoboks hvert tredje minutt
 • Hver fotoboks tjener inn i snitt 1.1 mill. til statskassa
 • Gjennomsnittsboten er på ca 2.370 kroner
 • Bilister i Østfolds bidrar med 68 kroner per innbygger i fotoboks-bøter, mens vestfoldingene har bidratt med nesten 63 kroner
 • Det er politimesteren i hvert enkelt distrikt som avgjør hvor ofte en fotoboks skal være aktiv, mens det er Statens vegvesen som aktiviserer dem.
 • Noen ganger skal boksen være aktiv i et bestemt tidsrom, mens andre ganger bare et visst antall bilder.
 • Det er også politimesteren som bestemmer fra hvilken fartsovertredelse boksen skal fotografere, eller overtredelsesterskelen, om du vil.
 • Fotoboksene måler nøyaktig hastighet, men gir bilisten 3 km/t i avslag som sikkerhetsmargin. Ved overtredelser over 100 km/t gjelder 3 prosents avslag på fartsmålingen.

  (Kilder: Nettavisen / Statens Innkrevingssentral)